Ban ende edict

   

Home
Up

De ban van Willem van Oranje (en zijn affaire met Charlotte)

 

 

 Uit de ban ende edict tegen Willem de passage over zijn schandelijke verbintenis met Charlotte de Bourbon. 

… ende oock sich ten huwelick begheuen, also hy hem op die andere niet en betroude : ghelijck hy oock selfs noch ghehijlict wesende, ende zijn tweedde huysvrouwe alsnoch leuende, genomen oft ghetrout heeft een Nonne ende Abdisse by Bisschops handen solempnelijcken geconsacreet ende ghewijdt, die hy alsnoch by hem houdende is: twelck die alderschandelyckste , oneerlijckste ende inschampste saecke is diemen soude moghen doen, niet alleenlijck nae wtwijsen der Christelijcker Religie, maer oock nae de Roomsche rechten ende wetten , ende teghens alle eerbaerheit…

 

Zijn huwelijk met Charlotte kost Willem de sympathie van de Duitse (Lutherse) vorsten. Zij vinden het niet kunnen dat Anna van Sachsen zo wordt gedumpt. Dat Anna en Willem al jaren met elkaar in onmin leefden was tot daaraantoe, maar daarom kun je nog niet scheiden. Zelfs ontrouw voldoet juridisch niet. Willem kan zich niet zoals Henry in Engeland tot hoofd van de kerk verklaren om z’n huwelijk te annuleren, maar weet wel 5 predikanten te overtuigen dit voor hem te doen.

Boven de grote rivieren was dat geen probleem, maar elders in de wereld vond men dit niet zuiver op de graat…

 

De schavuit van dienst is trouwens Jan Rubens (vader van… en advocaat van Anna van Sachsen). Hij was eveneens gevlucht vanuit Antwerpen vanwege zijn calvinisme. Hij behartigde de financiële en andere belangen van Anna ten opzicht van Willem (die haar kwijt wilde). Willem had hem op 9 maart 1571 gevangen laten zetten. Hij bekende dat hij een liaison had gehad met Anna. Maar ja, wat zegt dat met de toenmalige ondervragingstechnieken. Anna zelf heeft altijd volgehouden dat er geen affaire was. Over het algemeen neemt men aan dat het kind dat op 22 augustus 1571 geboren werd, een buitenechtelijk kind is en dat Jan de vader was. Het kind kreeg de naam Christine van Dietz. Jan Rubens werd ter dood veroordeeld. Het was zijn vrouw Maria Pypelincx die er voor zorgde dat Jan niet geëxecuteerd werd, maar verbannen naar Siegen, voor de duur van 10 jaar. Gelukkig maar, anders was er geen ‘Rubens’ geweest. Peter Paul is immers nadien verwekt (28 juni 1577, geboren in Siegen). Via Keulen keren ze later terug naar Antwerpen. Daar vindt na 1585 ook de terugkeer in de schoot der moederkerk plaats…

 

 

 

 

 

 

This site was last updated
 December, 2018