ARK 40jr - Feestconcert


Home | Vorig niveau | Feestconcert - teksten | Feestconcert - media

 

Feestconcert 40 jaar ARK

 

 

- welkomstwoord door de voorzitter van de A.R.K.

- toelichting op het programma

 

Johann Sebastian Bach: composiet concerto:

            - uit cantate ‘Wir müssen durch viel Trübsal’, BWV146: Sinfonia

2 hobo’s, oboe da caccia, fagot, strijkers, klavecimbel (bc), orgelsolo

- uit triosonate nr. 3, BWV527: Adagio e dolce

viool, oboe da caccia, cello en bc (orgel)

- uit cantate ‘Ich habe meine Zuversicht’, BWV188: Sinfonia [reconstructie naar BWV1052]

2 hobo’s, oboe da caccia, fagot, strijkers, klavecimbel (bc), orgelsolo

 

- 40 jaar oecumene

 

Willem Ceuleers: Prelude en fuga in e, opus 579 (2003) voor orgel

 

- Inleiding op de cantate

 

Willem Ceuleers: Cantate ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, opus 773 (2012)

orkest: 3 trompetten, pauken, 3 blokfluiten, 3 traversi, 2 hobo’s, oboe da caccia, fagot, strijkers, 2 tromboni (colla parte met koor), klavecimbel, orgel

soli: sopraan, alt, bas

koor: sopranen, mezzosopranen, alten, baritons, bassen

 

- dankwoord en uitnodiging receptie

 

Toelichting op de cantate: Lof zij de Heer, ons hoogste goed

tekst: Johann Jakob Schütz (Christliches Gedenkbüchlein zur Beförderung eines anfangenden neuen Lebens, 1675), vertaling: Ad den Besten/Dick Wursten

muziek: Willem Ceuleers (1962)

 

De Antwerpse Raad van Kerken vroeg Willem Ceuleers om een feestelijke cantate te componeren ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag. De componist koos een danklied uit de Lutherse traditie: ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’. Het oorspronkelijke lied heeft negen strofen, alle negen eindigend op ‘Geeft onze God de ere!’. In het Protestantse Liedboek (1973) stond een ingekorte vertaling van dit lied van de hand van Ad den Besten (gez. 431). Voor de cantate gebruikte de componist een naar de Duitse tekst herziene en aangevulde vertaling. Hij wilde namelijk 9 coupletten hebben (zie onder) en de synopsis met het Duitse origineel behouden. Het lied ademt van begin tot einde de ‘tale Kanaäns’ en klinkt als een christelijke psalm. De melodie (enkel hoorbaar in de zetting van couplet 5) is van de hand van Johann Crüger, die zich liet inspireren door de melodieën van het Geneefse Psalter (vgl. ps. 118). Kortom: een echt oecumenisch lied met als verbindend refrein: ‘Geeft onze God de ere’: soli Deo gloria.

In de cantate zijn de negen coupletten (en dus 9x het refrein) symmetrisch gegroepeerd rond het middelste deel (couplet 5). De koraalmelodie wordt hier door de sopranen in lange noten voorgedragen. Het getal 9 (of 3x3, of 3+6) zorgt vervolgens voor de nodige structurerende elementen (hoorbare en onhoorbare). Zo is het is in orkest in 6 groepen van 3 onderverdeeld: 3 trompetten, 3 hobo’s, 3 traverso’s, 3 blokfluiten, 3 strijkpartijen en basso continuo. Er zijn 3 koren, 3 recitatieven, 3 aria’s, 3 vocale solisten…. En vult u maar aan: trio’s, drieklanken, maat van 3, etc. Dit leidt tot een zeer afwisselend geheel, waarbij de symmetrie in de opbouw voor het verband zorgt, zodat aan het eind de cirkel wordt rondgemaakt als voor de 9de keer het refrein weerklinkt.

 

 

   
 1. Koor: tutti

 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,

de Vader van al ’t goede,     

de God die louter wond’ren doet.

Wij leven in zijn hoede,

die ons gemoed met troost vervult,

de God die alle smarten stilt.

Geeft onze God de ere!

 

 1. Recitatief: secco, sopraan, basso continuo

 

De hemelmachten danken U,

o heerser aller tronen,

al wat op aard’, in lucht of zee         

uw schaduw mag bewonen, 

het prijst uw grote Scheppersmacht,

die ’t al zo goed heeft uitgedacht.

[arioso:] Geeft onze God de ere!

 

 1. Aria: sopraan, 2 traversi, vioolsolo, basso continuo

 

Wat onze God geschapen heeft,

dat wil Hij ook bewaren;

daarover zal Hij t’allen tijd.

met zijn genade heersen.

De Heer regeert en het is goed

waar Hij zijn mensen wonen doet.

Geeft onze God de ere!

 

 1. Recitatief: accompagnato, alt, strijkers, basso continuo

 

Ik riep de Heer aan in mijn nood:

‘O God, hoor naar mijn klagen!’

Toen redde Hij mij van de dood

en liet zijn troost mij dragen.

Daarom, o Here, dank ik U, -

o dankt Hem met mij, dankt Hem nu!

[arioso:] Geeft onze God de ere!

 

 1. Koraal: tutti (met instrumentale ritornelli)

 

De Heer zal zich in eeuwigheid

niet van zijn volk vervreemden.

Hij blijft hun steun en toeverlaat,

hun zegen, heil en vrede;

met moederhanden wijst hij aan

de zijnen welke weg te gaan.

Geeft onze God de ere!

 

 1. Aria: alt, 3 blokfluiten, basso continuo

 

Wie alle troost ontberen moet

en wie geen mens kan helpen,

houdt moed, - God komt met overvloed

van heil u overstelpen.

Met vaderogen volgt Hij hen

die nergens rusten dan bij Hem.

Geeft onze God de ere!

 

 1. Recitatief: accompagnato, bas, blokfluit, traverso, hobo, fagot, strijkers, basso continuo

 

Ik wil U, Heer, mijn leven lang

van ganser harte prijzen;

            Ik zal alom met lofgezang

mijn dank aan U bewijzen.

Mijn hart, verheug u in de Heer,

Mijn ziel en lijf, verblijdt u zeer!      

            [arioso:] Geeft onze God de ere!

 

 1. Trio in dialoog: bas / sopraan+alt, 2 hobo’s, oboe da caccia, fagot, strijkers, basso continuo

 

[B] Gij allen die van Christus zijt,

[S+A] geeft onze God de ere!

[B] Gij allen die Gods macht belijdt,

[S+A] geeft onze God de ere!

[B] Roept wie zich god waant toe ten spot:             

De Heer is God, de Heer is God!

[a 3] Geeft onze God de ere!

 

 1. Koor: tutti

 

Komt, nadert voor zijn aangezicht

met juichen en met springen;

los in waartoe g’u hebt verplicht

en laat ons vrolijk zingen:

Wat God doet dat is welgedaan

en zal ten einde toe bestaan:

Geeft onze God de ere!

 

 

 

 

Het Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)

Dit muziekensemble werd in 2000 opgericht en groepeert instrumentalisten en zangers die geïnteresseerd en gespecialiseerd zijn in de beoefening van oude(re) muziek, m.n uit de periode van de Renaissance en Barok. Niet een puristische opvatting omtrent een authentieke uitvoering is hun uitgangspunt, maar het verlangen om samen ‘goede’ muziek te maken en uit te voeren, liefst in een zo optimaal mogelijke context. De figuur van Willem Ceuleers (veelzijdig muzikant) speelt in deze groep een belangrijke rol. Hij zet de muzikale koers uit en bewaakt de kwaliteit. Het Antwerps Collegium Musicum is gespecialiseerd in “concerten+”, concerten waar de muziek geplaatst en geduid wordt. Voor religieuze muziek betekent dit dat men streeft naar meditatieve concerten, waar iets van de oorspronkelijke bedoeling en/of liturgische setting van de muziek tot z’n recht kan komen. Opnieuw is het niet de bedoeling om letterlijke historische reconstructies te maken. Dat is onmogelijk en voer voor religieuze archeologen. Als iets van de ‘geest’ van de oorspronkelijke muziek kan worden ‘gered’ door ze in het heden op te roepen, is de doelstelling al meer dan bereikt. Voor de invulling van deze concerten staan Willem Ceuleers en Dick Wursten gezamenlijk in.

www.a-c-m.be

 

Het Antwerpse Collegium Musicum (A.C.M.) bestaat deze keer uit:

 

3 trompetten: Marc Van Wolvelaer, Pim Snyers, Pieter Snyers

snaartrom: Gregory Delbrouck

2 tromboni: Koen Becu, Bart Schoukens (colla parte met koor)

3 hobo’s: Aline Hopchet, Joost Pollet, Robin Steins (caccia)

3 traversi: Hilde De Bleser, Anne Ooms, Axel De Schrijver

3 blokfluiten: Veronica Joris, Lisbeth Wolfs, Katelijne Loete

strijkers: 

V1: Hermelinde De Smet, Olga Blansaer, Hans Cammaert

V2: Wilfried Praet, Mieke Jansen

Vla: Veerle Roggeman, Paul Verhulst

Vc: Caroline Courtois, Piet Van Steenbergen, Eddy Moons

Cb: Sus Herbosch

orgel: Marc Van Driessen (bc), Willem Ceuleers (solo)

klavecimbel: Jetty Janssen

koor:    S: Daniëlle Van de Vloet, Frieda Vermeulen, Bieke Schiltz

MS: Brenda Blokland, Floor Coomans, Lut Cox

A: Vera Stessel, Els Caremans, Katelijne Van Laethem

Bar: Patrick Mollet, Luk Verlackt, Hans Neels, Steven Hofman

B: Herman Moelants, Andoni Michelena, Manfred Halsema

soli:     Sopraan: Daniëlle Van de Vloet

Alt: Katelijne Van Laethem

Bas: Willem Ceuleers