geschrapte liederen

 
Up Het liedboek gewogen geschrapte liederen criteria

 

Lijst met liederen uit het oude LIEDBOEK, die niet in het nieuwe liedjesboek zijn opgenomen, dan wel bewerkt (opnieuw vertaald meestal, wisselend succes). Voor de duidelijkheid: ik ben het met een groot deel van dit schrapwerk eens; sommigen moesten zelfs weg, maar...

De lezer oordele zelf. Een 'Sonderfall' is het lied 'Hoe zal ik u ontvangen' wat als lied van Ten Kate (vrij naar Gerhardt) naast de vertaling van het lied van Gerhardt had kunnen/moeten blijven staan.

Ook liederen waarvan de melodie is gewijzigd/vervangen zet ik ertussen in het blauw.

Liederen die ingekort zijn of - soms - uitgebreid vermeld ik niet, tenzij er iets speciaals aan de hand is.

 

nr incipit herdicht inicipit en/of opmerking extra
2 Wat sprak God op de eerste dag      
4 Wij eten weer het bitter brood      
5 Wij trekken nu het diensthuis uit      
8 Gij hemel en aarde, doet open uw oor      
10 David heeft de reus verslagen      
11 Elia was, tot de dood beducht      
17 k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen  
18 Zalige ure!
24 Jesja de profeet      
26 Daar is uit s werelds duistere wolken 482 (Er is..) - na 1e regel nieuw - berijming Jes 9 André Troost
27 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan   melodie Willem Vogel vervangen Chr. Winter
29 Gij die 't menselijke leven      
30 Wie mat de waatren in zijn holle hand   jammer  
32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden      
35 Scheur, Heer, de heemlen      
36 Ik zal, zo spreekt de Here      
37 Zo sprak de Heer der legerscharen      
38 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim      
43 Die dag zal komen, brandend als een oven      
45 O Gij die onze Koning ziijt      
48 O onze Vader, trouwe Heer 370 Vader die woont... nieuwe vlakke tekst, niet meer het catechetische 'Vater unser' van Luther André Troost
50 O grote God, o goede Heer   Revius' parabellied  
52 Jaïrus had een dochtertje      
55 Weet gij waarmee het koninkrijk      
58 De schapen alle honderd      
59 De rijke kwam tot Jezus      
60 Pluk nu het groen van de velden      
61 Een landheer had met eigen hand      
65 Het graan slaapt in de aarde      
66 Mijn ziel maakt groot de Heer 157a Na de 2e regel eigen wegen.. Muus Jacobse
68 Nu laat gij Heer uw knecht 159a Nu is het woord gezegd (eigenzinnige exegese ipv traditie) - nunc dimittis! exit 'laus deo, salus populo' Naastepad
69 Johannes, wat moeten wij doen      
71 Jezus, wandlend langs de wegen      
76 Zie hoe de mensen heengaan      
77 De Trooster komt      
78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien   jammer (19e E) JJLtenKate
79 Die in benauwdheid zuchten      
85 De hemel is opengesprongen      
87 Wij willen God de ere geven      
88 Mijn God, gewapend tot de tanden      
89 O Christus, Heer der heerlijkheid      
90 Is God de Heer maar voor mij 902 ingekort: enkel strofen 1, 3, 6, 7, 9 en 11 behouden.  
91 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen      
92 Al kon ik alle talen spreken
95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag      
96 Wordt krachtig in de Heer      
102 God heeft vanouds gesproken      
104 Al wie het woord zal horen      
106 Het einde aller dingen is nabij      
107 Wie zich hovaardig heffen   jammer  
108 Wees niet verbaasd als u de wereld haat      
110 Het Lam, voor ons op aard' geslacht      
111 Een stem, die niemand stuit      
113 Ik zag een troon      
115 Die op de troon zat zeide      
117 Hoe zal ik u ontvangen 441 na 1e regel eigen wegen - naar Duits - was JJL ten Kate De Vries
123 De naam des Heren nadert reeds van verre      
125 O Kom o kom Immanuel 466 = de versie volgens O-antifonen (verhaspelde regels) Barnard
129 Geen kracht meer om te leven      
131 O zalig, heilig Bethlehem   Vlaams - geliefde melodie  
136 Hoort gij de englen zingen      
141 Ik kniel aan uwe kribbe neer 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan - reeds 1973 Jan Wit
144 Dansen wil mijn hart en springen
146 Dit is de dag, die God ons schenkt      
148 Wees Wellekom, Immanuël      
149 O God die met ons zijt      
153 Wij edelingen, blij van geest      
155 Kind, nu wij om U vrolijk zijn      
158 Crhistus met eer gekroonde 517 Christus uit God ... -nieuw uit Duits De Vries 
159 O Here Jezus, lang verbeid      
163 Gij zijt een mensenzoon      
164 Gij die de ster van David zijt 519 melodie Gerrit de Marez Oyens vervangen 17e eeuws Eccard
167 Heer Jezus, licht der wereld      
168 O Jezus Christus, licht ze bij      
170 Meester men zoekt u 837 Iedereen zoekt u - nieuw (belachelijk zwak) Gert Landman 
171 Christus wandelt langs de straten      
174 Ik wil mij gaan vertroosten 562 enkel 1e regel - dan nieuw Zijlstra
175 O wij arme zondaars      
177 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten      
179 Wie heeft op aard de prediking gehoord     Beets
180 Gethsémane die nacht moest eenmaal komen      
181 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt      
185 Des konings vaandels 572 De koningsvaandels - nieuwe vertaling Govaart
186 Zing, mijn tong bezing het teken      
187 Daar gaat een lam en draagt de schuld      
188 O Lam van God, onschuldig 409 Lam van God -nieuw - gewijzigde melodie Borkent
189 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis      
190 Wie hangt er deerlijk      
191 Gij wordt voor mij gekruisigd      
196 Den Heer wil ik prijzen      
197 De dag rijst rood in het verschiet      
198 De mond der aarde spreekt      
201 O dag van de verrijzenis      
202 Nu de Heer is opgestaan      
203 Die in de dood gebonden lag 618 Christus lag in de dood terneer - naar Duits - verbetering ? nieuw berijmd, betwijfelbaar. Vertaalfouten en vrijheden. Zijlstra
204 Jezus Christus, onze Heiland      
206 Komt drinken wij tot lafenis      
212 Halleluja, de blijde toon      
214 O morgen van verblijden 623 O hart spring op van vreugde - naar Duits De Vries
216 Laat groot en klein      
221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen   Ten Kate (voor Steenbeek) -1866  
222 Jezus is ons licht en leven   Bach/Freylinghausen |vertaling H. Pierson vluchtheuvelzang  
226 Gij die der sterren schepper zijt      
227 Gij maakt ons, Jezus, waarlijk vrij      
229 De dag van onze Vorst brak aan      
230 Overwinner, grote Koning      
231 Wij knielen voor uw zetel neer   jammer  
234 Al heeft Hij ons verlaten 663 melodie 'Valet will ich dir geben' > iets dat er op lijkt, Tsja (Gesius/Telemann)
235 In bidden en in smeken   Blumhardt  
236 De jaarkring brengt ons in zijn keer      
240 Kom, Heilige Geest, Here God      
243 Toen eenmaal God terneder kwam   theologisch probleem? Substitutieleer   
244 Christus stoot de hemel open      
246 Gods adem die van boven kwam      
248 Geweldige gedreven wind 679 melodie AC Schuurman > Ierse volksmelodie (Wicklow) Naastepad
251 De wereld is gewonnen      
256 Niet enkel door het water      
257 Halleluja, eeuwig dank en ere   19e E  
258 Halleluja, lof zij de Heer   19e E  
259 Halleluja! Lof zij het Lam   19e E  
260 Stad Jeruzalem verheven      
263 Jeruzalem, gij schone stad   was een rommeltje  
264 Jeruzalem, o stad zo hooggebouwd 750 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd - nieuw De Vries
267 Zalig, die in Christus sterven      
268 U heb ik lief, U roep ik aan   O Herr lass dein lieb Engelein...  
269 Gelijk als de witte zwanen      
270 Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan      
272 Midden in het leven zijn wij    Mitten wir im Leben.. Luther
273 Heer, herinner U de namen 730 couplet 4 verdwenen  
274 O Jezus wees ter plaatse      
275 Er was een kind, dat zwaar en diep      
276 Als Godes Zoon, de heerser over al   ach hoe schoon... Revius
277 O hoe brandend van verlangen   Ad perennis vitae  
278 Dag des oordeels 775 Dies Irae andere tekst (Schuman) andere melodie (Fokke dV)  
282 God zij geloofd in elk seizoen      
291 Nooit kan 't geloof teveel verwachten      
292 Wegen Gods, hoe duister zijt gij   dat was toch wel een echte - Da Costa !  
295 Aan de deur van 's harten woning      
296 Ik kom met haast, roept Jezus' stem      
298 Wij staan ten laatsten kamp gereed      
302 God zij geloofd om Kanaän      
304 God is getrouw zijn plannen falen niet     Pierson
307 Vergeef, o Heer, dat duizendvoud      
308 In Christus is noch west noch oost 969 gender-correctie in vers 3 =>  ook rijm Schulte
310 Bewaar ons, Here, bij uw woord 721 / 722 721 vertaling: Houd ons bijeen  / 722 vrij De Vries / Zijlstra
311 Hoe komt het dat het bos      
312 Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen      
314 Gij die gelooft, verheugt u samen      
315 O Heer, die overwint      
317 Hallluja, 't loflied rijze   19e E  
321 O Vader die uw woning sticht      
332 Heer Jezus, gij die als een kind      
336 Zie hier de kindren tot U komen      
338 O God, die naar uw strenge wet      
339 Wie ingaat tot dit water      
340 Heer zie ons aarzelend staan 349 melodie AC Schuurman (prima) - tekstprobleem in strofe 3) Theo Goedhart
342 Tot U o Heer, tot U die liefde zijt      
345 Jezus meester aller dingen 352 melodie AC Schuurman (lastig) - nu Quem Pastores  
346 Ter maaltijd van het lam gereed      
349 O Vader trekt het lot u aan 995 Melodie Gesius verangen door Vater Unser  
351 Zie ons heden voor U treden      
353 Het hoogste woord daalt uit het licht 565 (Thomas Aq) melodie 13e E vervangen door F. van der Putt  
356 O leid mijn blindheid bij de hand   jammer  
360 Heer, wij komen vol verlangen      
361 De Heer zegt woorden van leven      
362 De eerste uit de doden      
363 O God die stierf onschuldig      
364 Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten      
365 De zonden zijn vergeven      
366 Gij zijt mijn goed   jammer: blijkbaar weinig gevoel voor zulk soort teksten?  
367 Wij bidden u gods zegen toe 794 Gods zegen bidden Troost
368 Als God ons huis zijn gunst onthoudt      
370 O eeuwge Schepper van het al 204 Gij bron van tijd - nieuwe vertaling De Vries
371 De haan kraait dat de dag begint 205 Daar kraait een haan - nieuwe vertaling Govaart
376 In 't oosten klaar laat blozen      
379 O mijn ziele, looft den here      
381 Het nieuwe daglicht staat ons borg   dubbel met 380, dat de voorkeur kreeg  
382 God die het al geschapen heeft 236 O Schepper God - nieuwe vertaling andere melodie Govaart
383 O Christus die de zonne zijt 239 andere melodie - Avondzang Datheen  
384 Verzonken is het licht der zon      
386 De nacht, de moeder van de rust   Revius (stond al in NH1938 : gez 279)  
388 De avond komt, de zon daalt in het westen      
394 Gij hebt het daglicht weggenomen      
396 Het oude jaar is nu voorbij      
400 Almachtige, verheven Heer   jammer (= Mr. Bean)  
402 Verheugt u, christenen, tesaam   klassieker van Luther !  
405 Mijn god, waar zal ik henengaan      
406 U heb ik lief, mijn god en Heer      
407 Christus mijn Heer, op U alleen      
412 O Heer, die daar des hemels tente spreidt      
413 De Heer in zijnen troon, zeer schoon      
414 Wilt heden nu treden God, den Here      
416 Gelukkig is het land      
417 Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk      
418 Here, kere van ons af      
419 O God die de gedachten Bredero
422 Wie is het, die zo hoog gezeten      
423 Ach, blijf met uw genade   zo'n mooi eenvoudig lied (door Beets vertaald)  
429 Wie maar de goede God laat zorgen 905 Wie zich alleen door God laat leiden - nieuw Borkent
433 Al ruisen alle wouden      
435 O verbreker aller banden   Was het niet 'lief' genoeg misschien ?  
436 Jezus neemt de zondaars aan      
440 Ik heb de vaste grond gevonden      
441 Komt kinderen niet dralen 799 ingekort, o.a. het mooiste couplet v5 (!) geschrapt  
445 God heeft mij zijn Zoon gegeven   = Ruwe stormen mogen woeden (vs 3)  
449 God enkel licht   jammer  
450 Mijn ziel, waartoe dit angstig vrezen      
451 Alle roem is uitgesloten      
452 Verlosser, Vriend o hoop, o lust      
453 Ik weet waar mijn geloven      
454 Wat zou ik zonder u geweest zijn 800 Novalis/Jan Wit - andere keuze van strofen, c.q. hersteld  
455 Als Hij maar van mij is   Novalis  
458 Tot U is het , Heer, dat ik vlucht      
461 O hoogt'en diepte, looft nu god   J.H. Newman  
463 O Heer die onze vader zijt 836 melodie (rest of Elton) vervangen door Ch H Parry (Repton) = NEH
464 Alle volken, looft de Here     JP Heye
465 Van U zijn alle dingen   zo aandoenlijk (Jan de Liefde)  
466 Als God, mijn God, maar voor mij is      
467 O eeuwge Vader, sterk in macht   ... voor hen die zijn in nood op zee  
468 Heer, mijn hert is boos en schuldig     Gezelle
469 Het leven is: een krijgsbanier     Gezelle
470 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God      
471 Ik heb gejaagd, wel jaren lang   Pierson naar Brugman  
472 Door uwe donkre sluier heen   jammer..., Een zoekend lied minder.  
474 God roept ons, broeders, tot de daad      
476 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen      
478 Prijst des Heren machtig woord      
485 O Christus, wees geprezen      
486 Wij rijken, zeer door U bemind      
488 Zolang er mensen zijn op aarde 981 488A -dekaloog- geschrapt | 488B behouden T De Marez Oyens
487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht   beetje 'vieze' Oosterhuis (#metoo)  
490 Hier is een stad gebouwd